GMO را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرش در تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت انسان – نیمه سوم


گذشته تاریخی کشتی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

non gmo چیست

{در این} مطلب اجتناب کرده اند مجلۀ داده ها پزشکی جدید سیبدر ادامۀ مطالب درمورد محصولات دستکاری ژنتیکی می‌خواهیم پیش‌سوراخ بینی‌ها را ارائه می دهیم آموزش می‌دهید به همان اندازه این محصولات را خریداری کنید.

محصولات gmo چه محصولاتی هستند؟

پیش اجتناب کرده اند این کدام ممکن است ببینیم محصولات gmo کدام‌اند باید اول ببینیم gmo مخفف چیست. واژۀ gmo مخفف عبارت ارگانیسم‌های اصلاح‌شده ژنتیکی هر دو محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی است.

در مهندسی پپککی همراه خود هدف افزایش سعی تبدیل می شود همراه خود دستکاری ژنی محصولات هزینۀ ساخت کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی آن افزایش یابد. برای مثال یکی اجتناب کرده اند تغییراتی کدام ممکن است تحمیل تبدیل می شود، تحمیل از دوام به سموم آفتکک {است تا} هنگام سمپاشی محصول بی نظیر آسیب نبیند.

درکل اصلاح ژنتیکی محصولات باعث افزایش میفیت آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قیمت های ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است قیمت باقی مانده محصول را کاهش می دهد. بااینحال به ورود همراه خود بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت این محصولات مخالفت می تنبل کدام ممکن است در مطلب زیر به آن است صنوبر هایم:

gmo free چیست؟

برچسب های GMO Free را انتخاب کنید و انتخاب کنید Non GMO را احتمالاً روی محصولات متفاوتی دیده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً این سؤالات در افکار تحمیل شده است کدام ممکن است GMO Free چیست؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک non gmo چیست. اگر محصولی این برچسب ها را داشته باشد به معنای اینجا است کدام ممکن است در هیچ منصفانه اجتناب کرده اند ترکیبات آن اجتناب کرده اند محصول دستکاری ژنتیکی استفاده نشده است.

gmo free چیست

راهکارهای کسب اجتناب کرده اند کسب محصولات دستکاری ‌شدۀ ژنتیکی

باتوجهبه اینکه در مطلب قبلی درمورد معایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضرات استفاده اجتناب کرده اند محصولات gmo گفتیم، جاری میخواهیم اجتناب کرده اند کسب محصولات استفاده کنیم.

 1. ممکن است می توانید به مؤسساتی کدام ممکن است برچسب ۱۰۰ Certified Organic% دارند اعتقاد کنید کدام ممکن است آرمهایی چون (USDA) United States Department of Agriculture, (Qai) Quality Assurance International, Oregon Tilth را انتخاب کنید و انتخاب کنید California Certified Organic Farmers (CCOF) دارند. اگر روی محصولی تنها واژۀ طبیعی نوشته شده است، قادر نیستم مشخص باشم کدام ممکن است این محصول دستکاری شده نیست. در واقعیت این محصولات قابل دستیابی است برای ادغام کردن ۳۰% داروها بازو‌کاری شده باشند. مقامات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا به واحد تولیدی هایی کدام ممکن است محصولات GMO دارند، اجازه نمی دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند برچسب ۱۰۰ Certified Organic% استفاده کنند.
 2. Plu (Price Look Up) سند شده بر روی میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی ها، کدام ممکن است در ابتدا دلیل گرفت، برای تجزیه و تحلیل این محصول خریداری شده طبیعی است، دستکاری ژنتیکی است هر دو سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کود شیمیایی برای نبرد همراه خود عفت در زمان انبساط اینجا است. محصولات استفاده شده است.
 3. گوشت‌هایی را بخرید کدام ممکن است بر روی آن‌ها عبارات ۱۰۰ Grass-Fed%ۛa Pasture Fed%100 نوشدشدشدش ُدش از به برخی اجتناب کرده اند گاوها در بلند مدت عمرشان ذرت های GMO همراه خود هدف افزایش عضلانی می دهند. ۱۰۰ شهادت دادن طبیعی%دقت کنید. درمورد کسب ماهی هم هدایت می‌شود کدام ممکن است حتماً ماهی رام نشده از قابل دستیابی است کدام ممکن است ماهی های پرورشی همراه خود دانه های دستکاری ژنتیکی پرورش یافته باشند.
 4. در جستجوی کسب محصولاتی باشید کدام ممکن است بر روی آن‌ها برچسب‌های non-gmo هر دو gmo-free موجود است.
 5. کدام ممکن است فروشگاه مواد غذایی های بومی کسب کنید؛ از تا حد زیادی غذاهای بازو‌کاری شده ژنتیکی اجتناب کرده اند مزارع عظیم اقتصادی می‌آیند. {در این} زمینه می‌توانید در Community Supported Agriculture Farm (CSA) سند عنوان کنید هر دو اگر هفت‌صورتی را برای میروید طبیعی انجام دهید، اجتناب کرده اند کشاورزان درمورد ببخشید از قابل دستیابی است اجتناب کرده اند آنها استفاده شود.
 6. خودتان را در منزل آپپی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کسب فستفود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر غذایی کدام ممکن است در زمینه میآیید بخرید. علاوه بر این اجتناب کرده اند بلعیدن غذاهای سرخ شده، فرآوری شده هر دو فریز شده ، بجز نوع داروها تشکیل دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع روغنی کدام ممکن است در طبخ هر دو مصرف کردن وعده های غذایی اجتناب کرده اند آن استفاده تبدیل می شود بر روی آن نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های روغنی از آنها استفاده نمی شود.
 7. اگر امکان باغبانی برایتان موجود است، خودتان را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند بذرهای غیر GMO، سبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه را در حیاط پشتی هر دو باغچه منزلتان پرورش دهید. برای این منظور می‌توانید به موقعیت یابی‌های SEED Servers را انتخاب کنید و انتخاب کنید Seeds News مراجعه کنید.
 8. متعدد اجتناب کرده اند محصولات لبنی شامل CMO هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند کشاورزان به گاوه های خودهای دستکاری شده ژنتیکی rBGH / rbST تزریق می کنند هر دو آنها را همراه خود محصولات دستکاری ژنتیکی مصرف شده می کنند. در این چیزها در جستجوی کسب محصولات لبنی rBGH رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید rBST رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب Organic %100 Certified باشید.
 9. اجتناب کرده اند راهنمای کسب بیشترین استفاده را ببرید. مرکب امنیت داروها غذایی منصفانه ناخوشایند افزار یکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندروید را طراحی کرده است کدام ممکن است به پیداکردن محصولات گمشده GMO {کمک می کند}. علاوه بر این می‌توانید اپلیکیشن غیر gmo Project Shopping Guide را دانلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید.
 10. همراه خود تعیین محصولاتی کدام ممکن است احتمالاً می رود GMO را می توان اجتناب کرده اند کسب آنها جلوگیری کرد. محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غذایی کدام ممکن است ازنظر ژنتیکی تغییر کرده است برای ادغام کردن سویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن مشابه شیر هر دو روغن سویا، توفو، ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن مشابه آرد ذرت روغن ذرت، نااسته ذرت، گلوتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شربت ذرت، روغن کلزا (کانولا) چغندرقند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند. حاصل اجتناب کرده اند آن، کتان (پنبه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن پنبهدانه، یکی اجتناب کرده اند روغنهای رایج در داخل Vegetable Oil، پاپایا هاوایی، زوچینی (کدو بی تجربه) اسکواش زرد تابستانی هستند کدام ممکن است برای گرفتن این داروها باید حتما به برچسب ۱۰۰% Certified Organic ملاحظه کرد.
 11. اگر به رستوران میروید می توانید اجتناب کرده اند سرپرست رستوران درمورد ترکیبات استفاده شده در طبخ وعده های غذایی بپرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر متوجه از حداکثر کدام ممکن است در طبخ وعده های غذایی اجتناب کرده اند محصولات طبیعی استفاده نمی شود، باید اجتناب کرده اند مصرف کردن توفو، لوبیا، چیپس، ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات شامل ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بیشترین استفاده را ببرید. تا حد زیادی خوردنی‌هایی کدام ممکن است قند دارند اجتناب کرده اند مشتقات gmo هستند. علاوه بر این بپرسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند چه نوع روغنی برای پخت وپز استفاده تبدیل می شود. اگر اجتناب کرده اند روغن نباتی، مارگارین، روغن پنبهدانه هر دو روغن ذرت بلعیدن می کنند، اجتناب کرده اند آن تقاضا کنید کدام ممکن است اگر می توانید ممکن است را همراه خود روغن زیتون هر دو روغن هستۀ انگور کنار هم قرار دادن کنید.
 12. فریب واژه‌های خالص هر دو همه خالص را نخورید. از اجتناب کرده اند این واژه ها منصفانه نوع استفاده مرتب است. خالص را به واژه Organic می‌ده.

درنهایت راهکاری کدام ممکن است برای نجات دنیا باید باگت به فرآیند ککاورزی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حمل به محصولات دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ککاورزی طبیعی انجام شود.

پرسشی دربارۀ این موضوع را همین جا بپرسید به همان اندازه پزشکان پزشکی مجلۀ سیب ارائه می دهیم پاسخ دهند.

دکتر پرستو باغ رخ

فوق تخصص میکروب‌شناسی پزشکی اجتناب کرده اند دانشکده مریلند آمریکا

عضو صفحه بحث میکروبشناسی آمریکا

محقق در دپارتمان بیشتر سرطان ها‌شناسی UCLA Health

کارشناس سلامت

سوال‌وپاسخ

 1. gmo مخفف چیست؟ gmo مخفف عبارت Genetically modified organisms هر دو محصولات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی است.
 2. non gmo چیست؟ محصولاتی کدام ممکن است برچسب های Non GMO دارند محصولاتی هستند کدام ممکن است در هیچ منصفانه اجتناب کرده اند سطوح ساخت آنها اجتناب کرده اند محصولات دستکاری ژنتیکی استفاده نمی شود.
 3. محصولات gmo چه محصولاتی هستند؟ محصولاتی هستند کدام ممکن است برای افزایش بازدهی ساخت در ژنتیکی آنها دستکاری شده است.
این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.