10 مزایا و موارد استفاده از روغن میر

Myrrh بیشتر به عنوان یکی از هدایا شناخته می شود (همراه با طلا و کندر) سه خردمند در عهد جدید نزد عیسی آوردند. در واقع ، در کتاب مقدس 152 بار ذکر شده است! میر مهم بود گیاهان انجیل، زیرا از آن به عنوان ادویه ، یک درمان طبیعی و برای پاکسازی مردگان استفاده می … ادامه