چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟ داوطلبان باید در اواسط دوران حرفه ای در اواخر سطح دستیاری در سطح استادیار اولیه ، یا در یک رتبه معادل غیر دانشگاهی باشند. آنها باید دارای سابقه ثابت انتشار و کمک های مالی مستقل و مورد تأیید تحقیق (حداکثر 500000 … ادامه