ساده ترین راه برای مدیریت پول

همین اواخر ، من با شگفت انگیزترین ابزار مالی تا کنون مواجه شدم. ای کاش زودتر از این موضوع مطلع می شدم. تنها حدود چهار ماه و نیم گذشته است ، اما من هرگز احساس نمی کردم که اینقدر تحت کنترل هستم اما در عین حال آنقدر آزاد ، زمانی که به مقدار پول من … ادامه