کد پول سراسری کمتر از به همان اندازه اردیبهشت ۱۴۰۱ گفتن تبدیل می شود
معاون فناوری های نوین موسسه مالی مرکزی ذکر شد: هیچ تاریخی برای افشا اجتناب کرده اند ارزهای دیجیتال سراسری گفتن نشده است. در واقع هم قالب آزمایشی محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجرای نهایی این قالب را طبق این سیستم زمان بندی سال تحریک کردن خواهیم کرد.» ادامه دارد امتیازات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های مورد نیاز برای تحمیل کد پول سراسری پایان دادن نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب نیز انجام نخواهد شد. حداقل در گذشته اجتناب کرده اند ماه می فاش شود.

این موقعیت یابی یک خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.