پیوند انگشتان برداشتن شده نوجوان ۱۷ ساله در یزد همراه خود موفقیت تکمیل شد


یزد – ایرنا – پیوند انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاندون جوان ۱۷ ساله اردستانی کدام ممکن است بر تأثیر انفجار ترقه دچار حادثه شده بود در بیمارستان مجیبیان یزد همراه خود موفقیت تکمیل شد.

رئیس بیمارستان روز شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: این نوجوان هنگام مونتاژ بمب خانگی برای چهارشنبه سوری منصفانه تاج گل را همراه خود ماده عکس در ظرف سرامیکی ترکیب کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتویات ظرف در دستش منفجر شد.

دکتر سعید پاکدل افزود: عمق انفجار به حدی بود کدام ممکن است باعث شکستگی بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار شدن انگشتان شست اجتناب کرده اند مچ به همان اندازه کف کف دست شد.

وی یکپارچه داد: قطعاتی اجتناب کرده اند ظروف سرامیکی تشکیل چرخ دنده محترقه در کابینت سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیمه‌ها در محله نای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگ‌های حیاتی فرد مبتلا متوقف شد.

رئیس بیمارستان مجیبیان تصریح کرد: مرحله ظریف حرکت برای ادغام کردن برداشتن اجزا شیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرامیک اجتناب کرده اند گردن، شریان های سینه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند شست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاندون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب کف دست تکمیل شد. عملیات ۱۲ ساعته همراه خود حضور همزمان ۲ کارکنان تخصصی.

به آموزش داده شده است وی، این فرد مبتلا هم اکنون در مراقبت های ویژه به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم معامله با برای ادغام کردن جراحی شکستگی ساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو روز قبل تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری کلی فرد مبتلا قابل قبول است، بعد از همه {به دلیل} عمق جراحت انفجار باید منتظر ماند. تعدادی از روز برای ضمانت اجتناب کرده اند نتیجه پیوند.

وی افزود: بیمارستان مجیبیان توده ها حرکت پیوند انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات از حداکثر کف دست انجام داده است کدام ممکن است نتایج خوبی نیز جستجو در داشته است، با این حال حرکت فوق {به دلیل} تمدید شده بودن زمان بیهوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت همزمان بر روی قطعات حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند آسیب دیده فوق العاده سخت است. “کف دست بعد اجتناب کرده اند انفجار.” .

وی ضمن تشکر اجتناب کرده اند پرسنل اتاق حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ویژه بیمارستان گفتن کرد کدام ممکن است کارکنان جراحی این حرکت دکتر دکتر عبدلی فوق تخصص جراحی کف دست عباسعلی دهقان، فوق تخصص جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاپاراسکوپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر مهدویان، متخصص بیهوشی.

اجتناب کرده اند زمان ایجاد دکتر. بیمارستان مجیبیان بیش اجتناب کرده اند نیم قرن را می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سال ها ارائه دهندگان تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق تخصصی را به مردمان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های همجوار حاضر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی این مجموعه برای حاضر بهتر از ارائه دهندگان امتحان شده می کنند.

استان یزد همراه خود منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ هزار نفر گروه یکی اجتناب کرده اند استان های سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی در بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با ملت است.این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.