پیام آسایش سرپرست بخش علمیه ری در پی درگذشت آیت الله رودباریخبر ارتحال فقیه غول پیکر آیت الله حاج سید مجتبی رودباری (رحمه الله) موجب تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر فراوان شد.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.