پرونده ۳۲ میلیون تردد نوروزی در مسیرهای ملت – اقتصاد برتر


این مقام ارشد انتظامی همراه خود ردیابی به تمایل روزافزون برای انجام ماموریت های جلو، تاکید کرد: امید آفرینی در گروه باید رویکرد همه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های ارائه دهندگان رسان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انجام وظایف ذاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی شخصی مجدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجدانه امتحان شده کنیم. امید را فوری به کف دست آوریم. برای افزایش در گروه. اعتقاد مردمان را برترین سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه شخصی می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش آن امتحان شده روزافزون داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای ماموریت های جلو کنار هم قرار دادن هستیم؛ بر ایده مانترا نوروزی «خوب». پلیسی، قانونمدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بهاری {در این} ایام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود ورزش های ستاد نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین، وظایف شخصی را همراه خود دقت، تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت انجام می دهیم.

سردار اشتری همراه خود تاکید بر ورزش دوگانه گشت های خودرویی، موتورسیکلتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابر پیاده در ایام نوروز ذکر شد: در روزهای پایانی هفته اول سفر نوروزی شاهد تحریک کردن موج یادآور استان های مبدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم پیشنهاد می کنم. همکاران، وظایف طبق قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق، اجتناب کرده اند مردمان آرزو می کنم در فرماندهی انتظامی همراه خود فرزندان شخصی همکاری کنند.

  • نظارت بر ورزش های صنفی

وی در یکپارچه همراه خود تاکید بر اینکه امتحان شده برای بهبود ایمنی اخلاقی در گروه رویکردی همگانی است، بر بدتر کردن نظارت بر ورزش اصناف برای همگامی همراه خود رعایت مسائل ایمنی اخلاقی در {هر روز} به طور قابل توجهی نوروز تاکید کرد.

فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود ردیابی به لزوم استفاده حداکثری اجتناب کرده اند قابلیت رسانه سراسری برای آینه کردن انتخاب عملیات پلیس در ایام نوروز ذکر شد: ساخت محتوای تصویری نظم، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن در رسانه سراسری است. باید یکی اجتناب کرده اند رویکردهای شدید سنت – را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فرماندهی انتظامی ملت باشد، از معتقدم چنین اقداماتی باعث تحمیل امید در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای روحیه خدمتگزاری همکاران پرتلاشم تبدیل می شود.

Er erklärte, dass die Bereitstellung von Zivil- und Organisationsunterkünften für Polizeipersonal eine der Prioritäten dieses Jahres sei, betonte er die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen und des Wohlergehens von Strafverfolgungspersonal fortzusetzen, und sagte: „Wir schätzen die Unterstützung von Familien von Strafverfolgungsbehörden Personal در تمام ملت.” .

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.