پذیرش دانش آموز به شرط پایان دادن واکسیناسیون


سرپرست دانشکده یزد: پذیرش دانش آموز در دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه تنها همراه خود تزریق سه نوبت واکسن امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وسط یزد، خوب افسر پلیس در چاپ شده خشمگین همراه خود خبر جامعه ۲۰ یزد اظهار داشت: بر مقدمه مصوبه ستاد سراسری کرونا، دانشکده ها باید آموزش حضوری را اجتناب کرده اند فروردین ماه تحریک کردن کنند. ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشکال در استان یزد اجرا می تواند.»

وی افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه تنها ۵۰ نسبت گروه بالای ۱۸ سال دوز سوم را بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت مناسب نماد داده نشده است، دانشجویان آموزش تکمیلی اجتناب کرده اند ۱۸ فروردین ماه در وسط آموزشی حضور پیدا کردند.

سرپرست دانشکده یزد یکپارچه داد: دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان ارشد موضوع های آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار، دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست کدام ممکن است اصولاً دروس ممکن است پذیرفته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دانشجویان بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در خوابگاه ها پذیرش خواهند شد.

وی همراه خود خاص اینکه شرط استفاده اجتناب کرده اند خوابگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در دانشکده تزریق سه نوبت واکسن است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند حضور دانشجویانی کدام ممکن است سه نوبت واکسن بدست آمده نکرده اند جلوگیری تبدیل می شود. دانشجویانی کدام ممکن است سه نوبت را اجتناب کرده اند انگشت می دهند می توانند ترم را اجتناب کرده اند انگشت بدهند هر دو در شهر شخصی بمانند، کدام ممکن است دانشجویان آموزش تکمیلی مجاز به این را امتحان کنید نیستند.

کلانتری دلیل برای تاخیر در بازگشایی دانشکده ها را تجزیه و تحلیل وضعیت دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند سلامت آنها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دانشجویان خواست به همان اندازه نوبت سوم واکسن را در اسرع وقت تزریق کنند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.