پارگی عضله توجه کریم انصاری + عکسکریم انصاری شخص {به دلیل} پارگی فیبر عضلانی توجه، ۲ هفته اجتناب کرده اند میادین در اطراف است.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.