وضعیت گروه های از دوام عراق برای تامین تسلیحات چگونه است؟ | پاسخ الحشد الشعبی به تقاضا مقتدی صدر
رئیس گروه الحشد الشعبی همراه خود تاکید بر اینکه هیچ ارتباطی بین این گروه و عملیات گروه های از دوام عراق {وجود ندارد}، اظهار داشت: گروه های از دوام تنها پس اجتناب کرده اند خروج مناسب نیروهای آمریکایی سلاح های شخصی را پایین خواهند گذاشت.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.