وضعیت بازار گوشت صورتی و مرغ در روزهای پایانی سال – اقتصاد برتر


اقتصاد برتر

مشاهدات میدانی خرده فروشان درجه شهر حاکی اجتناب کرده اند افزایش قیمت گوشت گوسفند و مرغ در تعدادی از روز پایانی سال است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، بر ایده مشاهدات میدانی در خرده‌فروشی‌های تهران، قیمت هر کیلوگرم مرغ خوب و دنج و کنار هم قرار دادن اجتناب کرده اند ۲۹ به همان اندازه ۳۱ هزار به ۳۵ به همان اندازه ۳۶ هزار تومان افزایش کشف شد.

گوشت صورتی نیز در روزهای جدیدترین همراه خود افزایش قیمت در کنار بوده {و هر} کیلو گوشت گوسفندی در مغازه های تهران اجتناب کرده اند ۱۳۰ به ۱۴۰ هزار تومان به ۱۵۷ به همان اندازه ۱۶۸ هزار تومان رسیده است. با توجه به گوشت اصلاح زیادی نکرده است.

رضا سالمی، سرپرست کل پشتیبانی امور دام استان تهران اخیرا ادعا کرده بود کدام ممکن است مشکلی در ساخت مرغ و گوشت صورتی {وجود ندارد}، با این حال {به دلیل} افزایش تقاضا، جامعه تخصیص {نمی تواند} پاسخگوی این کمیت اجتناب کرده اند تقاضا باشد و {به دلیل} تاخیر قیمت ها مرتفع است. در بار ساخت

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.