وزیر آموزش و پرورش اجتناب کرده اند نیروهای جهادی اندیکا بازدید کرد


وزیر آموزش و پرورش در دومین روز بازدید شخصی به استان خوزستان اجتناب کرده اند عالی گروه جهادی سرزنده در شهرستان اندیکا بازدید کرد.

یوسف نوری صبح همانطور که صحبت می کنیم پنجشنبه در مخلوط نیروهای قرارگاه جهادی قرارگاه سردار شهید «حاج احمد متوسلیان» مستقر در شهرستان اندیکا حضور کشف شد و اجتناب کرده اند نزدیک در جریان توسعه ورزش های جهادی اعضای این جهادی قرار گرفت. اردوگاه

نوری ضمن آرزوی موفقیت و بهزیستی برای اعضای گروه جهادی سردار شهید «حاج احمد متوسلیان» کدام ممکن است همچنان در تمامی ایام به طور قابل توجهی در سفر نوروزی سرزنده هستند، اظهار داشت: میدان جهاد میدان بزرگی است. جهاد حرکتی خودجوش بیشتر مبتنی بر ایمان، اعتقاد قلبی و توکل در کنار همراه خود استفاده اجتناب کرده اند معنی های شخص خاص هر دو گروهی است و بر این ایده ورزش گروه های جهادی همواره به نتیجه جذاب خواهد رسید.

پس اجتناب کرده اند بروز زلزله در شهرستان اندیکا، گروه های مختلف جهادی برای ارائه دهندگان رسانی به افراد شهرستان اندیکا در قلمرو حضور یافتند و ارائه دهندگان مختلفی اجتناب کرده اند جمله مونتاژ خانه، مسجد و دانشکده را به افراد زلزله زده حاضر کردند.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.