واردات و تخلیه عالی میلیون تن گندم در بندر امام خمینی برترین اقتصاد


مدیرعامل نمایندگی مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفتن کرد: عالی میلیون تن گندم اجتناب کرده اند نمایندگی بازرگانی دولتی ایران در بندر امام خمینی (ره) تخلیه تبدیل می شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ فروردین ۱۴۰۱

ˈسید سعید رادˈ در محیط این بازدید هنگام واردات کالاهای اساسی به ملت افزود: نمایندگی بازرگانی دولتی ایران ۱۰ محموله گندم به قطعا ارزش آن را دارد عالی میلیون تن سفارش داده است کدام ممکن است در جاری حاضر سه کشتی در جاری تخلیه محموله حدود ۳۰۰ هزار تنی هستند. تن شش کشتی تولید دیگری در اسکله هستند و محموله آنها به حدود ۷۰۰۰۰۰ تن می رسد. توسعه حمل گندم به شهرستان دستی است و بار برون شهری را برای استان های نیازمند گندم یکپارچه خواهیم داد کدام ممکن است در روزهای بلند مدت این اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل نمایندگی مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: این محموله در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده و سطوح حق ورود به شناورهای باری نمایندگی بازرگانی دولتی در بنادر هرمزگان و چابهار در جاری انجام است. این بازدید در بحبوحه واردات مستمر مایحتاج اولین به ملت تکمیل شد. در مونتاژ هیأت وزیران به راهنمایی گروه این سیستم و بودجه ملت، قیمت کسب تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱، ۱۱۵ هزار ریال تصمیم گیری شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۱۰۵ هزار ریال شناخته شده به عنوان قیمت بی نظیر و ۱۰ هزار ریال شناخته شده به عنوان حاضر نظرخواهی شد.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.