همراه خود عرض پوزش بابت اختلال خودپرداز


دبیر شورای توافق موسسه مالی‌های دولتی ذکر شد: بابت ضعیف اسکناس در برخی تجهیزات‌های خودپرداز پوزش می‌خواهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌کنیم فوراً این تخلفات را برطرف کنیم.

با عرض پوزش بابت اختلال خودپرداز

رویداد۲۴ علیرضا قیطاسی دبیر شورای توافق موسسه مالی‌های دولتی ذکر شد: موسسه مالی‌ها سفر را در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سال جدید این سیستم‌ریزی کردند، با این حال متاسفانه متوجه شدیم برخی اجتناب کرده اند شعب موسسه مالی‌ها همراه خود ضعیف نقدینگی (نقد) در تجهیزات‌های خودپرداز مواجه هستند. این دلیل است اجتناب کرده اند افراد عذرخواهی می کنیم.” ما تمام امتحان شده شخصی را برای تعمیر فوری این اغتشاشات انجام خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهیم کرد.

دبیر شورای توافق موسسه مالی‌های دولتی ذکر شد: امسال همراه خود این سیستم‌ریزی‌هایی کدام ممکن است انجام داده‌ایم به موسسه مالی‌های در سرتاسر ملت گفتن کردیم کدام ممکن است شعب نظارتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبوض حال تجهیزات‌های خودپرداز حاضر می‌شود.

قیطاسی افزود: در ۲۴ ساعت قبلی برخی اجتناب کرده اند تجهیزات های خودپرداز همراه خود ضعیف اسکناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقص فنی مواجه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: تیم ها باید وارد حرکت شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شعب ساعت های استانی مراجعه کنند.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.