نوک فصل درو کردن علت گرانی گوجه فرنگی/ ۲ هفته تولید دیگری گوجه فرنگی می رسد


رئیس گروه جهادکشاورزی خوزستان اظهار داشت: علت گرانی گوجه فرنگی در ملت نوک فصل درو کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدن گوجه های کاشته شده ۲ هفته اندازه می کشد.

خدارحم امیری زاده رئیس گروه جهادکشاورزی خوزستان امشب در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس در اهواز گفت: دلیل برای گرانی گوجه فرنگی نوک فصل درو کردن در برخی عوامل ملت به محض رسیدن آن درو کردن است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن، قیمت تعدیل خواهد بود.»

رئیس گروه جهادکشاورزی خوزستان اظهار داشت: محصولات فصلی اجتناب کرده اند جمله تره فرنگی قیمت مصوب ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها بر مقدمه مکانیزم در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تصمیم گیری تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه محصولات کشاورزی فصلی اجتناب کرده اند الگوهای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری تبعیت می تدریجی، افزود: خوشبختانه در ملت ما {به دلیل} انتخاب اقلیمی، محصولات فصلی به طور مکرر در کل سال ساخت تبدیل می شود.

امیری زاده تصریح کرد: بعد از همه ساخت محصولات کشاورزی در شرایط بسته مشابه گلخانه نیز راهکاری است کدام ممکن است در سال های فعلی در رأس پوشش های وزارت جهاد کشاورزی {بوده است}.

وی در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار فارس کدام ممکن است ضرر افزایش قیمت گوجه فرنگی چه روزی رفع تبدیل می شود؟ وی اظهار داشت: حدود ۲ هفته تولید دیگری همراه خود درو کردن محصول گوجه فرنگی در مناطقی اجتناب کرده اند ملت کدام ممکن است گوجه فرنگی وارد تبدیل می شود، این ضرر رفع تبدیل می شود.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.