نصب ۶۰ المان نوروزی در ۵۵ جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده راه زیبایی شناختی


رئیس گروه سیما، منظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهری شهرداری رشت اجتناب کرده اند نصب ۶۰ المان نوروزی در ۵۵ محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده راه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاشت ۵۰ هزار گل فصلی خبر داد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا طیبه بینا رئیس گروه سیما، منظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهری شهرداری رشت همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه اظهار داشت: ۱ این اجزا قابلیت های مناطق ۵ گانه شهرداری رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی را دارد. استفاده شده است.

رئیس گروه سیما، منظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهری شهرداری رشت تصریح کرد: اجرای روشنایی پیاده روهای ۴ ساختمان شهرداری، برج ناقوس، ساختمان پست، ساختمان میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسرا اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مهم شهرداری رشت برای استقبال اجتناب کرده اند بهار است. .

طیبه بینا اظهار داشت: در مجموع حدود ۵۰ هزار گل فصلی برای ادغام کردن بنفشه، شبگرد، ساتن، میمون، مینا و سه گل در پارک ها، میادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوارهای رشت کاشته شده است.

شکاف
این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.