نابودی ۱۰۷ نفر در تصادفات رانندگی در سه روز قبل از امروز تحریک کردن شد/ اولین نکته جذاب سفرهای نوروزی


پلیس راه 500*667 - 107 کشته در تصادفات جاده ای در سه روز / اولین پیک سفر نوروزی آغاز شد.

به گزارش «بامردم» به نقل اجتناب کرده اند ایسنا؛ سردار سید تیمور حسینی اظهار داشت: اولین پیک سفرهای نوروزی در خیابان های در سرتاسر ملت تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی می کنیم این مورد به همان اندازه ۱۰ فروردین یکپارچه داشته باشد. در جاری حاضر شاهد افزایش تردد در خیابان های ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت درست مثل سال قبلی معمول تردد ۲۹ سهم افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در جاری حاضر شاهد بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای در محورهای شمالی به طور قابل توجهی در خیابان چالوس تردد اتومبیل هستیم.

جانشین پلیس راه همراه خود خاص اینکه متأسفانه اجتناب کرده اند زمان اجرای ساختار نوروزی تاکنون ۶ تصادف خیابان ای همراه خود بیش از سه کشته داشته ایم، اظهار داشت: در مجموع اجتناب کرده اند زمان اجرای ساختار تاکنون ۱۰۷ نفر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند. در تصادفات خیابان ای بعد از همه این آمار نسبت به در گذشته نسبت به افزایش تردد یک زمان کوتاه تنظیم کرده است با این حال به تذکر ما حتی عالی نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا اجتناب کرده اند رانندگان تقاضا داریم مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را رعایت کنند.

حسینی همراه خود ردیابی به اینکه اصولاً این تصادفات {به دلیل} عدم رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی است، اظهار داشت: آمارهای ما نماد می دهد کدام ممکن است ۸۲ سهم تصادفات در حال حاضر {به دلیل} سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز، خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبود در بالای همه چیز اتومبیل است. ناشی اجتناب کرده اند.

وی همراه خود ردیابی به ناپایداری جوی در برخی اجتناب کرده اند محورها به طور قابل توجهی محورهای استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب اجتناب کرده اند رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خواست همراه خود آمادگی اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت اصولاً در کل مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در کنار از گرفتن از دستگاه زمستانی برای مواقع حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمترقبه.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.