مصاحبه »نوروز را نمی توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید به مرزهای سراسری محدود کرد – محمدمهدی مظاهری


بر این مقدمه به جرأت می توان اظهار داشت کدام ممکن است آیین نوروزی {به دلیل} ارتباط مستقیم همراه خود شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های مشترک انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی آن، این پتانسیل را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به حداقل یک مسئله باکلاس تأثیرگذار در جهان دیپلماسی تغییر شود. آیین نوروز یکی اجتناب کرده اند نمادهای سنت کهن ایرانیان است کدام ممکن است همراه خود وجود تحویل داد زمان بسیار طولانی اجتناب کرده اند پیدایش آن، ادامه دارد موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجارهای نهفته در آن فناوری به فناوری منتقل شده است. تاکید بر قطعا ارزش آن را دارد‌های اخلاقی، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم روابط انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع دوستی، اهمیت شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست، اعتقاد به امکان اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزگی اجتناب کرده اند مشخصه‌های بارز سنت نوروزی است. این معنی برای تأثیرگذاری جهانی است.

قبلاً پرونده نوروزی در سپتامبر ۲۰۰۹ توسط ۷ ملت متمدن بخش نوروزی (ایران، آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ملت تولید دیگری (افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان) مجدداً گزارش شده بود. ; روندی کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند پتانسیل بالای این مناسبت برای پیوند ملت هاست.

نوروز شناخته شده به عنوان خوب جشن باستانی، جایگاه ویژه ای در گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ملت های جهان دارد. کشورهای نوروزی اجتناب کرده اند دیرباز در زمینه‌های مختلف پیوندهای تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهن را همراه خود یکدیگر محافظت کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه پیوندهای آنها در سال‌های فعلی فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب‌های مختلفی را تخصص کرده است، با این حال نوروز همچنان بهانه‌ای برای تحکیم دوستی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پیوند میان ملت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهاست. نوروز این پیام انسانی را نوید می دهد کدام ممکن است در امتداد طرف شخصیت می توان همه سرماها، دشمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری ها را جدا گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را اجتناب کرده اند نو مونتاژ. می توان معادل مادر شخصیت مهربان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ساده برای خوب جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص، اما علاوه بر این برای همه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودات، سخاوت، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه طلب کرد.

اهمیت دادن به این قطعا ارزش آن را دارد های اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در دیپلماسی همواره ممکن است زمینه ساز صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری باشد. از همراه خود انتخاب دادن به این آیینه های مشترک در امتداد طرف نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت جمعی می توان اجتناب کرده اند خودخواهی کاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تفرقه جلوگیری کرد; کشورهایی کدام ممکن است نوروز را جشن می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آیین های مشترک این عید باستانی استفاده می کنند، می توانند {به سمت} همکاری، صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای دوستی بین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای جهان حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی برای همگرایی شوند. جدا از این، بهبود گردشگری نوروزی ممکن است به طور موثری اقتصاد کشورهای این بخش را آسانسور تدریجی.

بر این مقدمه، کشورهای نوروزی می توانند همراه خود درک هویت مشترک {به سمت} جهان ای شدن بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تبادلات شخصی را در همه زمینه ها آسانسور کنند. برخلاف جهان گرایی همراه خود نیازها پوشش امنیتی، بسیاری از اینها جهان گرایی اجتناب کرده اند امکانات بیشتری برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های باکلاس به آن است عمر تمدید شده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایدارتری می بخشد. به دلیل بخش تمدن نوروزی پتانسیل زیادی برای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دادن به سنت جهانی دارد کدام ممکن است باید توسط رهبران این ملت ها عملیاتی شود.

متعاقباً، ظاهر شد نوروزی نباید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} نگاهی محدود، بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری باشد; برای جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است داعیه تمدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره سعی در تشکیل نظم جهان ای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونگرا (با بیرون دخالت امکانات های خارجی) داشته است. این آیین باستانی تحریک کردن حرکتی سرزنده برای موقعیت آفرینی، ساخت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی در ابعاد جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی است. بعد از همه این امر تنها همراه خود مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی محقق نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تأمل راهبردی، این سیستم ریزی راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود متمرکز همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط همراه خود کشورهای جهان است.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.