مصاحبه »محمدعلی ابطحی: برجام گروگان روس ها است


محمدعلی ابطحی، سرزنده سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس محل کار سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی در تحلیلی اجتناب کرده اند احیای برجام، مطالبات روسیه، تحرکات نیروی دریایی در غرب ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال آنها ذکر شد: در نظر گرفته شده می کنم جمهوری اسلامی در امتحان شده {است تا} رفع اشکال تحریم ها را رفع می تدریجی، با این حال چون اگر پرونده های عکس روی میز نباشد، این تمایل موجود است کدام ممکن است پرونده هسته روی میز نگه دارد. پس اگر به سمتی برویم کدام ممکن است کل موضوع هسته ای ایران رفع شود، می توان روابط تحمیل کرد، با این حال پوشش کلان نظام که نخواهد شد کدام ممکن است رفع چنین مسائلی به اتصال همراه خود آمریکا ختم شود.

وی افزود: وضعیت ما نیز روی حیله و تزویر است. روسیه همراه با ماست. برجام در گروگان روس هاست. حتی در جریان مبارزه هم شرایط بحرانی است. شرایط در پوشش خارجی در جاری حاضر سخت است، با این حال ۲ نوع پوشش را می توان اعمال کرد. یکی استفاده اجتناب کرده اند پوشش فشار حداقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس پوشش فشار حداکثری برای زمینه سازی برای ذکر شد وگو.

ابطحی علاوه بر این دانستن درباره بلند مدت روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه پس اجتناب کرده اند مذاکرات دانستن درباره احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه روسیه علیه اوکراین اظهار کرد: جدای اجتناب کرده اند شعارهای ایدئولوژیک خالص، روابط همراه خود روسیه باید اجتناب کرده اند تذکر سیاسی پرورش داده شود. اجتناب کرده اند طرفی مکان جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی به این ملت حائز اهمیت است. اجتناب کرده اند طرفی همدست تجاری ماست. ما اجتناب کرده اند عالی سو دیگری انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرسخت آمریکا هستیم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، موضوع تمایل ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین برای چسباندن به ناتو مطرح است. همه این توضیحات قطعاً بر پوشش خارجی ما تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید مراقب موضع شخصی در قبال روسیه باشیم. در واقع {در این} مورد از نظر من پوشش بی طرفی بهتر از پوشش است. روشنفکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان باید پوشش بی طرفی را فروش کنند. در واقع باید به مبارزه بالا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این شعارها باید همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا مخالفت کرد، با این حال به هر طریقی ظاهر شد سیاسی، انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوژیک به این موضوعات مشخص است.

وی شکسته نشده داد: در واقع نمی توان انکار کرد کدام ممکن است بین پوشش مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع مردمان تمایز موجود است. پوشش مناسب چندین نگرانی ها دارد، با این حال یادآوری تاریخی مردمان بی رحمانه روسیه را تداعی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اوکراین برای جلوگیری اجتناب کرده اند کشته شدن مردمان حمایت تدریجی.

این سرزنده سیاسی اصلاح طلب در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مبارزه در جاری افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه نبرد نیابتی ممکن است بدتر کردن شود هر دو خیر، ذکر شد: در شرایط حال معتقد نیستم کدام ممکن است اگر ایران بی طرفی شخصی را محافظت تدریجی، مبارزه نیابتی رخ دهد. در عین جاری، پوشش ایران اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند لحاظ نیروی دریایی به روسیه کمک نکند به همان اندازه آسیب ببیند. در واقع روسیه نیز نیازی به حمایت نیروی دریایی ندارد. بی طرفی برای ایران کافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در پوشش خارجی دقت اجباری به کار گرفته شود، غربی ها نیز قابل دستیابی است غیر مستقیم به حمایت اجتناب کرده اند ایران {برای حفظ} پوشش بی طرفی باشند.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.