مجازات عدم کمک در حوادث رانندگی


تصادفات جاده ای 667x500 - مجازات برای کمک نکردن به مجروحان در تصادفات جاده ای

حسین جواهری، کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر حقوق کیفری در خصوص پیامدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت های قانونی حوادث رانندگی تصدیق شد: تصادفات رانندگی عموماً اجتناب کرده اند پیش این سیستم ریزی شده نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات منظمً قتل فوتی، شبه عمد هر دو با بیرون عمد تلقی می شوند، تا مرتکب همراه خود عمد اقدام به قتل عمد کرده باشد. مجازات آن قصاص است.

وی افزود: مجازات قتل شبه عمد، قصاص نفس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف تصور برخی، قصاص قتل ناشی اجتناب کرده اند تصادف خودرو قصاص نیست. کدام ممکن است عدم حاضر کمک اجتناب کرده اند جانب نیروی محرک است.

جواهری کسب اطلاعات در مورد تبعات قانونی عدم کمک به مجروح در حین رانندگی ذکر شد: برای تخلفات ناشی اجتناب کرده اند تخلفات رانندگی، روزی کدام ممکن است مصدوم خواستن به کمک بلافاصله داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک همراه خود وجود سوئیچ مصدوم به امکانات درمانی اجتناب کرده اند امتحان کردن این خودداری تدریجی، پرونده مختومه تبدیل می شود. بیش اجتناب کرده اند ۲ سوم کمتر از مجازات قانونی تصمیم گیری شده است.

وی افزود: بعد از همه این بدان معنا نیست کدام ممکن است نیروی محرک مجروح باید تجربه خودرویش شود، اما علاوه بر این ممکن است همراه خود اورژانس تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک بخواهد کدام ممکن است بهتر از راه است.

جواهری یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند بالا ماده ۷۱۹ قوانین مجازات اسلامی، سالن دادگاه {نمی تواند} استاندارد کاهش یافته است یعنی کاهش یافته است مجازات را با توجه به رانندگانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کمک به مجروح امتناع می کنند، اعمال تدریجی، حتی وقتی نیروی محرک مصدوم، مجروح باشد. در صورتی کدام ممکن است حکیم را برای مداوا به بیمارستان بیاورد هر دو موضوع را به مسئولین مربوطه اطلاع دهد، سالن دادگاه مقررات کاهش یافته است را با توجه به وی رعایت خواهد کرد.

مجازات نیروی محرک غیرمجاز در تصادف مرگبار

این پژوهشگر حقوق جزا ذکر شد: در مقابل تصور، مجازات نیروی محرک گمشده گواهینامه قصاص نیست، با این حال در صورتی کدام ممکن است تصادف غیر عمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدی بوده باشد. در محل کار کیفری در صورت مطالبه اولیای دم نیروی محرک به دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حبس اجتناب کرده اند شش ماه به همان اندازه سه سال محکوم تبدیل می شود. علاوه بر این طبق ماده ۷۱۸ قوانین مجازات اسلامی این مورد یکی اجتناب کرده اند اشد مجازات جرایم رانندگی است.

تحریک کردن اشیا تخلفات رانندگی

جواهری در خاتمه همراه خود ردیابی به اشیا تولید دیگری افزایش مجازات جرایم راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی خاطرنشان کرد: جراحات طرفدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلفات ناشی اجتناب کرده اند سهل انگاری در تصادفات رانندگی، افتادگی گواهینامه رانندگی، سرعت غیرمجاز، ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرادات مکانیکی کدام ممکن است در صورت تصادف در صورت تصادف نیروی محرک خودرو اثرگذار {خواهد بود}. عدم اصلاح عیوب جابجایی یکی اجتناب کرده اند وجوه افزایش مجازات محسوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب به بیش اجتناب کرده اند ۲ سوم کمتر از مجازات قانونی محکوم تبدیل می شود. در این چیزها سالن دادگاه می‌تواند علاوه بر این مجازات بی نظیر، مرتکب را به حداقل یک به همان اندازه ۵ سال محرومیت اجتناب کرده اند رانندگی نیز محکوم تدریجی.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.