لیست امکانات واکسیناسیون کرونا در رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمام (شنبه ۲۸ اسفند)


{در این} امکانات واکسن های سینوفارم ۱، ۲ و سه، برکات ۱، ۲ و سه، پاستوکوووک ۱ و یک دو، آسترازنکا ۲ و سه، اسپایکوژن ۱، ۲ و سه، رازی کوپارس ۱، ۲ و سه، فخرای ۱ و یک دو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپوتینک ۱ موجود است. ، ۲ و سه صورت خواهد گرفت.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.