فرآیند جدید سند تخلفات توسط دوربین در جاده; پایان دادن تمام شد!


ضبط تخلف 700x466 - روشی جدید برای ضبط تخلفات از طریق دوربین در خیابان.  تکمیل تمام شد!

به گزارش «بامردم» به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، دوربین های معقول همراه خود روش ای جدید تخلفات رانندگی را سند می کنند؛ بر مقدمه این مد جدید، رانندگانی کدام ممکن است همراه خود دیدن دوربین سرعت شخصی را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند دوربین همراه خود سرعت غیرمجاز رانندگی را اجتناب کرده اند اوج بگیرند، جریمه خواهند شد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ سامانه پیش آگهی سرعت متداولعملیاتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین های سند تخلف در جاری بازرسی معمولی سرعت دوربین ها هستند.

همراه خود سیستم جدید، پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند خودرو، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت اجتناب کرده اند دوربین اول سند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه دوربین بعدی، محاسبه زمان حرکت بر مقدمه سرعت قانونی است، یعنی روزی کدام ممکن است نیروی محرک خودرو همراه خود پلیس هر دو پلیس برخورد با تبدیل می شود. دوربین بعدی مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر افزایش بوتلگ سرعت باعث تبدیل می شود کدام ممکن است شکاف بین دوربین ها در کمتر اجتناب کرده اند زمان تصمیم گیری شده طی شود، سیستم پیش آگهی سرعت متداولسرعت متداولرا محاسبه می تنبل.

دوربین های تخلف جدا از شکاف بین دوربین ها، شکاف مبدأ به همان اندازه مکان تعطیلات را نیز محاسبه می کنند، در صورتی کدام ممکن است مثلاً شکاف ۱۰۰ کیلومتری بین شهرهای الف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ب در کمتر اجتناب کرده اند منصفانه ساعت طی شود کدام ممکن است این میزان است. کمتر از سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت. تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگرد قانونی برای نیروی محرک متخلف انجام می تواند.

به آگاه سردار سید کمال هادیانفر؛ رئیس پلیس راهور این سامانه در محور تهران – خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان های اصفهان، قم، شیراز، قزوین، زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان شرقی ورزش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر روز در جاری دگردیسی است.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.