عمیق جدید گرفتن مرگبار سرباز در پادگان بوشهر


منصفانه تأمین آگاه خبر داد: منصفانه سرباز در یکی اجتناب کرده اند پادگان های بوشهر صبح در حال حاضر {به دلیل} اختلافات خصوصی ۴ همرزم شخصی را هنگام اصلاح پست به مبایعه نامه رساند.
قاتل پس اجتناب کرده اند ارتکاب جنایت همراه خود شبح دژبانی اجتناب کرده اند پادگان متواری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین ناپایدار نیروی محرک خودروی سمند در امتداد طرف پادگان گروگان گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شد.
شریک زندگی نیروی محرک بلافاصله همراه خود پلیس تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس همراه خود افشای مشخصات خودرو وارد حرکت شد.
نیروهای ایستگاه راهور شهید موسوی دیلم خودرو را متوقف کردند کدام ممکن است طی آن قاتل همراه خود پلیس حاوی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودروی عکس متواری شد.
خوشبختانه گروگان آزاد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلحه قاتل ضبط تبدیل می شود.
این شخص خاص تحمل تعقیب است.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.