عمیق جدید جایگزین گرفتن مرگبار منصفانه سرباز در بوشهر | قاتل دستگیر شد
منصفانه تأمین {آگاه از} دستگیری سربازی کدام ممکن است بامداد در لحظه در پادگان نیروی دریایی ۴ تن اجتناب کرده اند همرزمانش را به ضرب گلوله کشته بود، خبر داد.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.