عمق برف در مناطق کوهستانی رضوانشهر به ۶۰ سانتی متر رسید


رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرستان رضوانشهر ذکر شد: برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخبندان هم اکنون تمامی محورهای کوهستانی این شهرستان را فرا گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق برف اجتناب کرده اند ۶۰ سانتی متر قبلی است.

یونس هوشمندپور در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون در تمامی مناطق کوهستانی بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دشت های رضوانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پره اوج بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق کوهستانی اجتناب کرده اند پونل به همان اندازه خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پونل به همان اندازه امامزاده شاهد بارش برف هستیم. سید صالح بیش اجتناب کرده اند ۶۰ سانتی متر قد دارد.

وی اجتناب کرده اند تمامی رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران گران خواست اجتناب کرده اند تردد بی معنی خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت امکان کلیه از دستگاه شخصی را به در کنار داشته باشند.

رئیس اداره راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرستان رضوانشهر خاطرنشان کرد: بر ایده ادعا گروه هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به بارش از حداکثر برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال رگبار برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این یخبندان در ارتفاعات این شهرستان اجتناب کرده اند همین الان به همان اندازه نوک هفته به اجتناب کرده اند تردد {در این} محورها اجتناب کنید به همان اندازه کارمندان بزرگراه مجبور شوند به همان اندازه در اسرع وقت برف را پاک کنند.

وی در خصوص محورهای حاوی برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرما ذکر شد: پونل به خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای تابعه، رضوانشهر به بیچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقا سیدصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای تابعه در جاری حاضر متاثر اجتناب کرده اند این مورد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد مورد نیاز در محورهای کوهستانی شهرستان تغییر به زنجیر چرخ تبدیل می شود. با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط حضور داشته باشید رانندگان گران باید مجهز به از دستگاه زمستانی باشند.

شهرستان رضوانشهر همراه خود حدود ۸۰ هزار نفر سکنه، ۲ بخش مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پره اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ روستا در ۷۰ کیلومتری غرب وسط استان گیلان قرار دارد.

شکاف
این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.