علی بازیگر سرشناس سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون درگذشت
علی عالی بازیگر، تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تولیدات سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.