عصبانیت گل محمدی تمام شدیحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در محل ورزش این خدمه حاضر شد.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.