عدم اجرای قالب تفصیلی پارک سراسری بوجاق فاجعه به بار معرفی شده است است


مدتی است کدام ممکن است این حرکت شنیع {هر ماه} صورت خواهد گرفت. این درخت در پارک سراسری بوجاق در جاری برداشتن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس پیگیر این اقدام نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ اصله درخت در ۱۱ سطح پارک سراسری برداشتن شده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، روز قبل از این جمعی اجتناب کرده اند فعالان تنظیم زیست برای پاکسازی به پارک سراسری بوجاق رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صحنه های {غم انگیز} کشتار چوب این پارک مواجه شدند.

صادق میرزازاده اجتناب کرده اند مؤسسه پیشکسوتان تنظیم زیست بندر کیاشهر اظهار داشت: این اقدام شنیع مدتی است کدام ممکن است {هر ماه} انجام تبدیل می شود. این درخت در پارک سراسری بوجاق در جاری برداشتن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس پیگیر این اقدام نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ اصله درخت در ۱۱ سطح پارک سراسری برداشتن شده است.

وی اظهار داشت: مردمان بندر کیاشهر به طور قابل توجهی فعالان تنظیم زیست می خواهند بدانند قیمت تخریب دارایی ها خالص بندر کیاشهر چقدر است؟!

میرزازاده همراه خود مطالبه اجرای بدون در نظر گرفتن سریعتر قالب تفصیلی پارک سراسری بوجاق اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به این مثال خاص نیست کدام نهاد در کنترل بوجاق است؟!» نمی توان متولی این نهاد را محبوبیت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه این کم کاری را اجتناب کرده اند او بپرسید کدام ممکن است بپرسید؟! {چه کسی} باید پاسخگویی این فاجعه را بپذیرد؟!

وی در طولانی مدت اجتناب کرده اند نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی پیش بینی دارد کدام ممکن است همراه خود این چیزها مهم کدام ممکن است تا حدودی خانه شکنی دارایی ها خالص تلقی تبدیل می شود، برخورد انتقادی کنند.

شکاف
این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.