عالی شرور مسلح در دزفول دستگیر شد


فرمانده انتظامی دزفول اظهار داشت: شخص خاص کدام ممکن است چندی پیش همراه خود اسلحه اقدام به توانایی نمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک عالی زن در ملاء عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده کلیپ وی در دنیای آنلاین ما می کرد، دستگیر شد.

سرهنگ روح الله گراوندی روز سه شنبه اظهار داشت: در پی تخلیه فیلمی در دنیای آنلاین ما مبنی بر حاضر زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضرب و شتم} عالی زن همراه خود سلاح جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقب آن آن متواری شدن متهم، دستگیری متهم در حال وقوع است. اصل کار پلیس».
وی افزود: در ابتدا ۲ متفقین متهم توسط ماموران دستگیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرسان ویژه پلیس اعلان همراه خود اقدامات اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی سودآور به تعیین مخفیگاه متهم در شرق تهران شدند.

وی اظهار داشت: ماموران انتظامی پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضائی، طی عالی عملیات پیچیده، مقتدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم پلیسی در شرق تهران متهم بی نظیر را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی دزفول افزود: متهم هیچ ارتباطی همراه خود نهادهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای {ضرب و شتم} را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سرهنگ گراوندی در خصوص اختراع عالی قبضه اسلحه کلاشینکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی {مورد استفاده در} محل اظهار داشت: خواه یا نه.
فرمانده انتظامی دزفول اظهار داشت: ایمنی افراد دزفول جاده صورتی پلیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اصل رفتن با را انتخاب کنید و انتخاب کنید مماشات همراه خود اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهم زنندگان نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی نخواهد داشت.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.