سیستم امنیت – نیمه چهارم


گذشته تاریخی کشتی: ۰۱ آوریل ۱۴۰۱

عملکرد کموتاکتیک

چون آن است در مقالات زودتر اشاره کردن شد، سیستم دفاعی غیر بی نظیر برای عجله به آسیب های پوستی کدام ممکن است در آن میکروب ها وارد هیکل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنالی را به سایر سلول های امنیت کشتی می کنند، پاسخ می دهد. در این متن اجتناب کرده اند سری مطالب پزشکی روزنامه سیب با توجه به آن دلیل خواهیم داد.

کموتاکسی چیست؟

{به طور خلاصه} کموتاکسی چیست، کموتاکسی استراتژی حرکت سلول ها تحمل تأثیر محرک های شیمیایی خارجی است. روزی کدام ممکن است منافذ و پوست آسیب می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده خارجی وارد هیکل می شوند، کموتاکسی گلبول های سفید عملکرد مهمی در کشتی همراه خود سیستم امنیت هیکل انسان ایفا می تدریجی.

کموتاکسی چیست؟

آغاز کموتاکسی

چرخ دنده شیمیایی مختلف می توانند کموتاکسی را تحریک کنند. بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند این چرخ دنده اجتناب کرده اند سلول های شکسته به منافذ و پوست هر دو احساس شکسته خلاص شدن از شر تبدیل می شود. به معنای واقعی کلمه هستند، هیکل پیامی می فرستد کدام ممکن است سلول های امنیت را به محل آسیب هر دو عفونت فرا می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج می تدریجی. دیواره سلولی میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سموم آنها نیز می توانند شناخته شده به عنوان محرک حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کموتاکسی را تحریک کنند.

مرحله یک کموتاکسی

پس اجتناب کرده اند اکتسابی پیام کموتاکسی، گلبول های سفید خون اجتناب کرده اند طریق شریان ها به محل آسیب هر دو عفونت می الگو. گلبول های سفید ابتدا شخصی را به دیواره سرخرگ های نوزاد می چسبانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود کشش خاص شخصی (هضم بخشی اجتناب کرده اند دیواره سرخرگ همراه خود کمک آنزیم های شخصی) اجتناب کرده اند دیواره شریان حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد فضای خارج عروقی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محل مهاجرت می کنند. آسیب هر دو تجمع میکرو ارگانیسم

{در این} مرحله، گلبول های سفید، چرخ دنده شیمیایی خاصی را در جریان خون ترشح می کنند کدام ممکن است کموتاکسی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تحریک گلبول های سفید تولید دیگری کمک می کنند.

طبقه دوم

در مرحله بعد، گلبول های سفید خون به جسم خارجی در محل زخم پاسخ آرم می دهند. شناخته شده به عنوان مثال، گلبول های سفید خون شناخته شده به عنوان فاگوسیتوز در میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ ها حرکت می کنند. {در این} استراتژی، گلبول‌های سفید خون میکرو ارگانیسم‌ها را فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سلول مهاجم غول پیکر باشد، چندین سلول بیگانه‌بیوتیک به آن است می‌چسبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیواره سلولی را می‌شکنند به همان اندازه سلول را لیز کنند.

با توجه به چرخ دنده خارجی قابل مقایسه با ذرات کثیفی میکروسکوپی کدام ممکن است به منافذ و پوست تأثیر می گذارد کرده اند، ذرات ریز توسط سلول ها تجزیه می شوند، با این حال وقتی غول پیکر هستند، سیستم امنیت لایه هایی به تعیین کنید کیست هر دو آبسه در احاطه آنها تشکیل می دهد. کیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبسه ها قابل دستیابی است به مرور زمان شخصی به شخصی برطرف شوند هر دو خواستن به مداخله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن خارجی داشته باشند (قابل مقایسه با جراحی).

کموتاکسی گلبول های سفید

اظهارات پایانی

استراتژی کموتاکسی فوق العاده پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر زیادی را برای ادغام کردن تبدیل می شود. به همین دلیل می توان اجتناب کرده اند تقویت می کند های آسانسور کننده سیستم امنیت {برای تقویت} سیستم کموتاکسی استفاده کرد.

این تقویت می کند ها شامل ترکیباتی قابل مقایسه با ویتامین های غذایی، آنتی اکسیدان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای چرب مفید قابل مقایسه با اسیدهای چرب امگا ۳، آنتی بادی های خالص (ایمونوگلوبولین ها) محصول جانبی شده اجتناب کرده اند سرم هر دو شیر حیوانات (معمولا گاو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم های مفیدی به تماس گرفتن پروبیوتیک ها هستند. خوردن این تقویت می کند ها ممکن است به آسانسور استراتژی کموتاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت عمومی کمک تدریجی.

اگر سوالی با توجه به کموتاکسی دارید، می توانید پرس و جو شخصی را در نیمه بازخورد مطرح کنید به همان اندازه پزشکان پزشکی سیب به پرس و جو خواهید کرد پاسخ دهید

دکتر فرزاد فهیم تاش

سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ

  1. کموتاکسی چیست؟ استراتژی حرکت سلول های سلولی تحمل تأثیر محرک های شیمیایی خارجی را کموتاکسی می گویند.
  2. کموتاکسی چگونه واقعاً کار می کند؟ هنگامی کدام ممکن است خوب پاتوژن آسیب می بیند هر دو به آن است حمله می تدریجی، چرخ دنده شیمیایی آزاد تبدیل می شود کدام ممکن است سلول های امنیت را تحریک می تدریجی به همان اندازه به پاتوژن حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب را ترمیم کنند.

تأمین

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.