سیستم امنیت – نیمه سوم


گذشته تاریخی کشتی: ۰۳ آوریل ۱۴۰۱

دفاع غیر اختصاصی چیست؟

در مقاله زودتر ردیابی کردیم کدام ممکن است اولین مسئولیت سیستم امنیت برای حفاظت اجتناب کرده اند هیکل، جلوگیری اجتناب کرده اند ورود میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های خارجی به هیکل است. جاری اگر به دلایلی میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های خارجی بتوانند اجتناب کرده اند سد امنیت اولین حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد هیکل شوند، لایه دوم سیستم امنیت کدام ممکن است شناخته شده به عنوان حفاظت غیر بی نظیر شناخته تبدیل می شود، برای حفاظت اجتناب کرده اند هیکل استفاده تبدیل می شود. در این متن اجتناب کرده اند موقعیت یابی مقالات پزشکی سیب بیایید نگاهی بیندازیم سیستم دفاعی غیر بی نظیر چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مشخصه هایی دارد.

سیستم دفاعی غیر بی نظیر چیست؟

عنوان این نیمه اجتناب کرده اند سیستم امنیت هیکل به {این دلیل است} کدام ممکن است سلول های این تکنیک برای نبرد همراه خود گروه خاصی اجتناب کرده اند میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول همراه خود سلول های خارجی اجتناب کرده اند جمله میکرو ارگانیسم ها، قارچ ها، ویروس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سلول های خارجی طراحی نشده اند.

همراه خود این جاری، سیستم دفاعی خاص به ویژه به پاتوژن ها پاسخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین انتخاب گسترده ای اجتناب کرده اند عناصر بیماری زا را دارد.

بعد از همه مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است سدهای دفاعی مخاطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوستی را نیز می توان طرفدار اجتناب کرده اند حفاظت غیراختصاصی دانست. به معنای واقعی کلمه هستند منافذ و پوست اولین نیمه اجتناب کرده اند سیستم امنیت است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ورود عناصر بیماری زا به هیکل جلوگیری می تدریجی.

سطوح مخاطی مشابه منافذ و پوست هم اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد عناصر بیماری زا جلوگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود کمک سیستم امنیت خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر بی نظیر همراه خود عناصر بیماری زا نبرد می تدریجی.

پروتئین های مکمل دفاعی غیر اختصاصی

مشخصه های سیستم دفاعی غیر بی نظیر

برخلاف سیستم دفاعی خاصی کدام ممکن است هیکل در کل زمان به بازو می آورد، اجتناب کرده اند بدو تولد در هیکل انسان موجود است.

به معنای واقعی کلمه هستند، همراه خود تحویل داد زمان پس اجتناب کرده اند قرار تکل کشف نشده پاتوژن های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی، سیستم امنیت خاص یاد خواهد گرفت کدام ممکن است دستی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً همراه خود پاتوژن نبرد تدریجی، در حالی کدام ممکن است سیستم دفاعی غیر بی نظیر از به طور مداوم به همه پاتوژن ها پاسخ می دهد.

منصفانه سیستم دفاعی غیر بی نظیر {نمی تواند} مشخصه های منصفانه گونه میکروبی خاص را به خاطر بسپارد. برخلاف مکانیسم‌های دفاعی خاصی کدام ممکن است همراه خود ساخت سلول‌های حافظه، مشخصه‌های سلول مهاجم را گزارش می‌کنند.

واکسن ها وقتی کشف نشده منصفانه سیستم خاص قرار می گیرند، پاتوژن را مدیریت می کنند به همان اندازه در صورت قرار تکل کشف نشده آن، به سادگی آن را اجتناب کرده اند بین ببرد. همراه خود این جاری، واکسن ها هیچ تاثیری بر حفاظت غیر بی نظیر ندارند.

بیگانگی

اکثر سلول های این تکنیک فاگوسیت دار هستند. سلول‌های زنوفاژ می‌توانند میکرو ارگانیسم‌ها را توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سلول مهاجم غول پیکر باشد، چندین سلول بیگانه‌وفاژ به آن است می‌چسبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیواره سلولی را می‌شکنند به همان اندازه آن را اجتناب کرده اند بین ببرند.

سه نوع بی نظیر گلبول های سفید (WBCs)، برای ادغام کردن نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوفیل ها، سلول های سیستم دفاعی غیراختصاصی هستند. پزشکان پزشکی می توانند همراه خود افزایش انواع کل گلبول های سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم در انواع این سلول ها، تحریک هر دو عفونت را در هیکل پیش آگهی دهند.

سیستم دفاعی غیر بی نظیر برای عجله به آسیب های پوستی پاسخ نماد می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن میکروب ها می توانند وارد هیکل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنالی را به سایر سلول های امنیت کشتی می کنند.

سیستم دفاعی غیر اختصاصی

پروتئین های تقویت می کند دفاعی غیر بی نظیر

جدا از سیستم دفاعی غیر بی نظیر، پروتئین های تقویت می کند دفاعی غیر بی نظیر هر دو سیستم های تقویت می کند پرانرژی هستند. این پروتئین ها قابل دستیابی است به طور مناسب در حفاظت های خاص هر دو غیر بی نظیر اختلاط نشوند. از این پروتئین ها هم در حفاظت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در حفاظت غیر بی نظیر موقعیت دارند.

به معنای واقعی کلمه هستند، پاسخ پروتئین‌های تقویت می کند دفاعی غیراختصاصی به پاتوژن‌ها منصفانه پاسخ غیراختصاصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله است. همراه خود این جاری، آنها علاوه بر این در ساخت آنتی بادی هایی کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند سیستم دفاعی بی نظیر هستند، موقعیت دارند.

این پروتئین ها به گونه ای حرکت می کنند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند پرانرژی شدن، منصفانه سری پاسخ های بیوشیمیایی رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین های مختلفی همراه با این پاسخ ها ساخت تبدیل می شود. هر کدام اجتناب کرده اند این پروتئین ها موقعیت خاص شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول ورزش سیستم کمپلمان فوق العاده پیچیده است.

پروتئین‌های تقویت می کند دفاعی غیراختصاصی می‌توانند شناخته شده به عنوان عناصر کموتاکسی برای توسل به سلول‌های امنیت به محل حرکت کنند، می‌توانند سلول‌های بیماری‌زا را همراه خود خروجی کردن غشای سلولی اجتناب کرده اند بین ببرند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند به سلول‌های فرد مبتلا بچسبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شوند آنها توسط سلول‌های امنیت خورده شوند.

اگر سوالی با اشاره به سیستم دفاعی غیر بی نظیر دارید می توانید در نیمه بازخورد پرس و جو شخصی را اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی موقعیت یابی مطرح کنید. سیب نسبت به خودت پاسخگو باش

سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ

  1. حفاظت غیر بی نظیر چیست؟ حفاظت غیراختصاصی بخشی اجتناب کرده اند سیستم امنیت است کدام ممکن است در موقعیت به پاسخ خاص به پاتوژن ها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با پاتوژن های درست مثل به شبیه به سبک حرکت می تدریجی.
  2. مهمترین سلول های منصفانه سیستم دفاعی غیر بی نظیر کدامند؟ بسیار قدرتمند سلول های سیستم دفاعی غیراختصاصی، سلول های پاک کننده مشابه ماکروفاژها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوتروفیل ها هستند.
  3. موقعیت پروتئین های تقویت می کند دفاعی غیر بی نظیر چیست؟ این پروتئین ها هم در حفاظت های غیر بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در ساخت آنتی بادی هایی کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند حفاظت های خاص هستند کمک می کنند.

متورم شدن

https://www.hopkinsmedicine.org

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.