سقوط سمند مبتلا گرفت


بر تأثیر واژگونی خودرو سمند در مهریز منصفانه نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وسط یزد، سرپرست روابط کلی گروه اورژانس استان یزد ذکر شد: صبح در این زمان واژگونی خودرو سمند در مسجد ابوالفضل(ع) مهریز گزارش شد.

سید حسین طباطبایی افزود: بلافاصله ۲ کد کمکی اجتناب کرده اند پایگاه های سریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد ابوالفضل(ع) مهریز به محل کشتی شد.

وی یکپارچه داد: متاسفانه {در این} حادثه منصفانه نفر فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مصدوم به بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهریز منتقل شد.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.