سارقان خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتویات موجود در خودرو در پرونده پلیس «اهواز».


رئیس فرماندهی انتظامی اهواز اجتناب کرده اند دستگیری ۲ سرقت ماهر خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتویات موجود در خودرو همراه خود اختراع ۱۴ فقره خانه شکنی {در این} شهرستان خبر داد.

به گزارش خوزنیوز به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سرهنگ “کیومرث کشوری” در عمیق این خبر دلیل داد: در پی شیوع چندین فقره خانه شکنی خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی محتویات خودرو در مرحله شهر اهواز، موضوع بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرقت مورد بازرسی قرار گرفت. هر دو سارقان بالقوه به روش ای خاص دستگیر شدند کدام ممکن است در اصل کار پلیس قرار داشت

سرهنگ کشوری دقیق کرد: ماموران کلانتری ۲۶ اهواز همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت های متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی، سارقان را حین خانه شکنی محتویات موجود در خودرو در یک واحد عملیات تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز دستگیر کردند.

رئیس پلیس توجه اهواز همراه خود دقیق اینکه تاکنون ۱۰ بازپرس {در این} تحقیقات تعیین شدند، افزود: متهمان در تحقیقات به هشت فقره خانه شکنی خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ فقره خانه شکنی محتویات خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ کشوری در خاتمه خاطرنشان کرد: متهمان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده جهت سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضائی شدند.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.