زمان از محسوس عرضه ۱۴۰۱
زمان عرضه در سال ۱۴۰۱ (هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هجری قمری) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن بهار شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز باستانی به وقت مناسب جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ و سه دقیقه است. ق.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.