رکورد تاریخی برای کاپیتان پرسپولیس


رکورد تاریخی برای کاپیتان پرسپولیس

مناسبت ۲۴ دربی پایتخت همراه خود جذب می کند ۱-۱ به نوک رسید. این تفریحی همراه خود منصفانه رکورد ویژه برای منصفانه شرکت کننده در کنار بود. امید عالیشاه بیشترین تفریحی را در بین بازیکنانی داشت کدام ممکن است در یک واحد خدمه در دربی تفریحی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست نخوردند.

حضور عالیشاه در دقایق پایانی دربی باعث شد به همان اندازه انواع تماشاگران این شرکت کننده در دربی به ۱۱ نفر برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به یکی اجتناب کرده اند چهره های گذشته تاریخی دربی تغییر شود. این شرکت کننده در آن ۱۱ تفریحی ۳ برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۸ تفریحی مساوی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستی نداشته است. عالیشاه بیشترین تفریحی را در بین گیمرها با بیرون باخت در دربی دارد.

این رکورد پیش اجتناب کرده اند این متعلق به ۲ چهره سرشناس ۲ خدمه دربی یعنی حمید استیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی جباری بود کدام ممکن است در ۱۰ دربی شکست نخورده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر عالیشاه در دوران ظاهر شدن شخصی در دربی شکست نخورد رکوردی بی سابقه را اجتناب کرده اند سوی او به پرونده خواهد رساند . یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند چهره های شکست ناپذیر گذشته تاریخی دربی احمدرضا عابدزاده است کدام ممکن است در ۱۳ دربی شکست نخورده است همراه خود این تمایز کدام ممکن است عابدزاده سابقه حضور در ۲ خدمه را به جا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد تفریحی اجتناب کرده اند سوی کمیته انضباطی تیمش بازنده گفتن شده است.

رکورد عالیشاه در دربی

امید عالیشاه در مجموع ۱۱ دربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۵ دقیقه انجام داده است کدام ممکن است ۸ تفریحی در مخلوط کردن ملایم و سه تفریحی شناخته شده به عنوان شرکت کننده تعویضی انجام داده است. این شرکت کننده منصفانه بار در ابتدای تفریحی پرسپولیس در دربی شناخته شده به عنوان کاپیتان تفریحی کرد. امید عالیشاه در گذشته تاریخی دربی گلزنی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گل این شرکت کننده پرسپولیس در دربی قهرمان لیگ چهاردهم شد.

عالیشاه در پرسپولیس در لیگ سیزدهم تفریحی می تنبل کدام ممکن است {در این} مدت این خدمه ساده ۲ بار در وقت قانونی لیگ های شانزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفدهم شکست خورد کدام ممکن است {در این} مدت عالیشاه برای گذراندن خدمت سربازی راهی تراکتور شد.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.