رد امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر توسط حزب الله در پرونده یمن


افسران حزب الله لبنان نوشتند کدام ممکن است نمایندگان امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر برای مداخله در پرونده حزب الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به درگیری {در این} ملت همراه خود افسران حزب الله دیدار کردند.

عربستان سعودی، متحد شخصی، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر را تواند به شما کمک کند حزب الله لبنان تواند به شما کمک کند ۲ مهاجم برای خروج اجتناب کرده اند باتلاق یمن میانجی کرده است.

روزنامه لبنانی الاخبار روز چهارشنبه به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها آگاه گزارش داد کدام ممکن است نمایندگان قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در سفرهای به صورت جداگانه به بیروت همراه خود افسران لبنانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران حزب الله لبنان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد امتیازات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده یمن گفتگو کردند.

به نوشته این روزنامه، اخیراً افسران امنیتی خلیج فارس به لبنان بازدید کرده اند به همان اندازه همراه خود تعداد اندکی اجتناب کرده اند نیروهای سیاسی لبنان دیدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به موضوعات مختلف اجتناب کرده اند جمله تصمیم گیری مرزهای دریایی همراه خود رژیم اسرائیل، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده یمن گفتگو کنند.

بر ایده این گزارش، ابتدا عالی مشاور قطر به بیروت بازدید کرد، سپس عالی مشاور امارات به بیروت بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا «با اشاره به احتمال عملکرد حزب الله در پرونده یمن بحث کرد».

پاسخ حزب الله لبنان این بود: «موضع آن در قبال یمن روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امور خانه ملت دخالت نمی شود. با این حال در ماجرای مرزبندی، طرف همراه خود وساطت «آموس هوکستین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به آن است فوق العاده محتاط بود».

پیش اجتناب کرده اند این گزارش‌های مناسب اجتناب کرده اند عربستان سعودی برای مداخله حزب‌الله در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل فشار توصیه انصارالله برای پذیرش منقل‌بس چاپ شده شده بود کدام ممکن است حزب‌الله به آن است پاسخی نداد.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.