دیدگاه عکس اجتناب کرده اند بازار سهام با اشاره به نتیجه مذاکرات سیاسی – اقتصاد برتر


آیا تجربه تلخ «هیجان شاخص» تکرار خواهد شد؟

منصفانه تحلیلگر بازار سرمایه کسب اطلاعات در مورد ظاهر شد مشخص بازار به نتیجه مذاکرات سیاسی دلیل داد: در اوایل قرن پانزدهم کدام ممکن است ادعا شد مذاکرات رو به نوک است، بازار صف فروخته شد، با این حال اکنون کدام ممکن است گزارش تبدیل می شود مذاکره شده است. جدول تمیز است، بازار صف می فروشد.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، ولید هلالات همراه خود دقیق اینکه سال ۱۴۰۰ همراه خود خبر تحریک کردن مذاکرات تحریک کردن شد، دلیل داد: در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سال ۱۴۰۰ صندوق های همراه خود درآمد ملایم مجبور بودند بخشی اجتناب کرده اند دارایی شخصی را در سهام کنند کدام ممکن است این امر باعث شد بازار منصفانه الگو صعودی را در پیش گرفت، با این حال همراه خود تخلیه خبر تحریک کردن مذاکرات، بازار شوکه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه سقوط آن شد. {در این} میان اقلام عکس نیز بر بازار تأثیر گذاشتند. اجتناب کرده اند جمله اینکه انواع نوسانات ناهموار بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط بندی حضور آقای رئیسی نزدیک می شویم. در آن نقطه، وعده هایی اجتناب کرده اند سوی گروه مالی مقامات جدید گرفت کدام ممکن است باعث شد بازار فضای بهتری را تخصص تدریجی. در شهریور ماه، نرخ درآمد بین بانکی آغاز به افزایش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ذهنیت به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است بالقوه است مقامات به هر قیمتی اجتناب کرده اند بازار حمایت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افت بازار شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه همراه خود ملاحظه به افزایش قیمت موارد در بازارهای جهانی اظهار داشت: این همراه خود وفاداری نرخ دلار در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات سیاسی در جاری انجام است. با این حال این بار رویکرد بازار به تخفیف همراه خود اوایل دهه ۱۴۰۰ مشخص است، یعنی اوایل دهه ۱۴۰۰ کدام ممکن است گزارش شد مذاکرات رو به نوک است، بازار مار فروخته شد، با این حال اکنون کدام ممکن است گزارش تبدیل می شود میز مذاکره در جاری خروج است. ، بازار مار به کالا می رسد. هدف آن به مسائلی قابل مقایسه با بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اوراق قرضه توسط مقامات درمورد تبدیل می شود. بازار سرمایه به این نتیجه رسیده است کدام ممکن است مکان جذاب مقامات به نفع ، از هم نرخ درآمد کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مقامات نمی‌خواهد به هر قیمتی اجتناب کرده اند بازار رهن بگیرد.

هلالات شکسته نشده می دهد: برای ۱۴۰۱ نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده مذاکرات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین برای بازار فوق العاده ضروری است. پاسخ اقتصاد جهانی به این موارد نیز فوق العاده ضروری است. انعقاد هر دو عدم انعقاد قراردادهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین تأثیر عمیقی بر افکار بازاریان می گذارد.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.