دیدار مهدی کشاورز همراه خود ایتام کانون بی تجربه قوچان
مدیرعامل گروه جهان آزاد کیش در دیدار خوب و دنج همراه خود ۲۲ کودک بی سرپرست وسط بی تجربه قوچان ضمن ابراز خرسندی اجتناب کرده اند این دیدار؛ وی آنها را بهتر از مهمانان نوروزی کیش راه اندازی شد کرد.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.