دکتر نامه مهم میرزابیگی به رئیس جمهور دانستن درباره تعمیر بلافاصله سبدها خدمت پرستاران


رئیس گروه نظام پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی همراه خود تشریح مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای محله پرستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها آن بر اوج راه خدمت، بر نیاز معامله با به چند درخواست شده است اصلی پرستاران در دوران تاجگذاری تاکید کرد. {به روز} پرستاری

محتوای متنی این نامه به رئوس مطالب زیر است:

حضرت آیت الله دکتر. رئیسی “عظمت موفقیت”

رئیس جمهور احترام جمهوری اسلامی ایران

سلام

ارادتمند، ۲ سال دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامنه وسیع اجتناب کرده اند نبرد همراه خود ویروس منحوس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان سلامت، فدای جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی می گذرد، ویروسی کدام ممکن است هدفش بند رساندن نفس افراد است. سینه اش را به هم گره کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس را {در سراسر} ملت چاپ شده کرده بود. به لطف خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت بی امان مدافعان توانمند بهزیستی کدام ممکن است جهاد را در پیش گرفته اند، اکنون نفس کرونا را بازگردانده اند.

همراه خود وجود تقدیم ۱۵۰ شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی ۱۴۰ هزار پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم قریب به ۹ هزار جانباز کرونا، حمایت صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزشی مولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتدای ما مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت برتر استان سر عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت ماست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت له در بدترین شرایط تکرار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را در هیکل تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی پرستاران می دمد. این به آنها انگیزه مضاعف داد به همان اندازه بی امان همراه خود این کرونا آسیب رسان نبرد کنند.

متنوع اجتناب کرده اند این حامیان گران قیمت سلامت ساده جان، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشان را فدا نمی کنند. گاهی {در این} نبرد شریک زندگی، فرزندان، کفگیرها شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دادند.

متنوع اجتناب کرده اند این اعضای خانواده حتی ۲ سال اجتناب کرده اند نعمت شیرین بودن در امتداد طرف {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک کردن به مبتلایان عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اصولاً اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} شخصی به آنها گذراندند. معمولاً آنها هفته ها در بیمارستان ها می مشابه به همان اندازه مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ویروس کرونا را بپذیرند به همان اندازه افراد کمتر آسیب ببینند.

به تذکر ما برای سالها؛ مورخان گذشته تاریخی جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت نخواهند توانست؛ مبارزات پرستاران {در این} قلمرو را تصور کنید.

اقداماتی مشابه باز کردن مجاری اثیری در گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی؛ احیای مستقیم مبتلایان کرونر، جریان هوا مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی استنشاق این مبتلایان. لوله گذاری؛ ساکشن ریه، خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره توسط پرستاران برای بیمارانی کدام ممکن است حتی جرات تحقق همراه خود بستگان شخصی را نداشتند. نمی دانیم همراه خود چه تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری می توان آن را تبدیل کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته تاریخی ملت منعکس کرد.

با این حال جناب رئیس جمهور احترام!

در شرایط کنونی ملت کدام ممکن است قطعا جدی تر اجتناب کرده اند زمان نبرد است، در یک روز واحد روز شاهد زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های خواهید کرد هستیم. نامه جدید (۱۰۰۷/۱۰۷۶) مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ وزیر بهداشت به محل کار معظم له را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاد آن. علاوه بر این آرم دهنده امتحان شده های درست مثل ایشان برای آینه کردن امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات حامیان سلامت به حضرت برتر است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است آنها توسط خودم نتوانسته اند اشکال مدافعان سلامت را رفع کنند.

رئیس جمهور احترام!

کرونا برای ما خیلی جدی تر اجتناب کرده اند زمان نبرد بود.

پیش بینی داریم به برخی اجتناب کرده اند مسئولین احترام اجازه ندهید. این سربازان بی همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار نشدنی گذشته تاریخی میهن را برای حفاظت اجتناب کرده اند حقوق شخصی در واداشتن. خودت در موجود است روی صحنه!

حضرت آیت الله دکتر. رئیسی!

مدافع بهزیستی کدام ممکن است در جوانی اخیر تشکیل خانوار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی عظیم را دنبال می تدریجی، با این حال داوطلبانه اجتناب کرده اند تمام خوشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی های مسکن توجه پوشی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هفته آنها را به همان اندازه بیمارستان همراهی می تدریجی. عزاداری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدترین مبتلایان عروق کرونر . خواه یا نه می توان برای این پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعتش قطعا ارزش آن را دارد قائل شد؟

آقای رئیس جمهور!

کدام بررسی تخصص در تجهیزات‌های تولید دیگری جرات می‌تدریجی کسی عالی شبه در یک واحد اتاق مجلل بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش تدریجی، ۹ در بخش ویژه تاج‌گذاری بیمارستان‌ها؟

خواه یا نه این ویروس کرونا نیست کدام ممکن است تمام امکانات تجاری، آموزشی، آموزشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد کلام کل ملت را اجتناب کرده اند ترس سرایت به افراد تعطیل کرده است؟

تنها کاری کدام ممکن است بسته نشد، ۹ بود. با این حال خدماتش صد برابر ظرفیتش اصولاً شد، شغلش چه بود؟

اینکه واژه های «پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک» حرفه پرستاری صدها در سخنان مقام معظم مدیریت دقیق شده است. حداقل یکی اجتناب کرده اند شاهدان کلیدی کرونا بود.

اصول ممکن خوبی {در این} زمینه نیز در مجلس احترام تصویب شده است.

اگر مبارک باشد، در دوران ریاست عدلیه حضرت برتر; علاوه بر این اعضای شورای برتر نظام پرستاری به تصویر اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار نفر اجتناب کرده اند پرستاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان سلامت برای مونتاژ خدمت خواهید کرد حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تشریح مشکلات پرداختند. سبدها خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات عدم اجرای اصول فوق اشاره کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معظم له از نزدیک اجتناب کرده اند شخصی حفاظت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری گروه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نهاد تولید دیگری برخی اجتناب کرده اند وقایع مبارک رخ داد کدام ممکن است انجام نشد. به طور مناسب قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام ماند.

اکنون لازمه همه مدعیان سلامت، باور فرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مناسب اصول پرستاری است.

با این حال آقای رئیس جمهور!

حالا در آستانه روز پرستار

{خواهید دید}: علیرغم همه رشادت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی های این گروه عصبانی; مسئولان حال ۹ تنها در حرکت شناخت نمی کنند، اما علاوه بر این در مواجهه همراه خود چشمان باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسف مدافعان سلامت نیز شناخت نمی کنند. تمدید برخی اجتناب کرده اند مزایا، مشابه شناخته شده به عنوان مثال، خاص بودن آنها در مشاغلی کدام ممکن است مجموع مدت تصدی آنها تحت هیچ شرایطی قابل ارزیابی همراه خود عالی سال خدمت شناخته شده به عنوان حامی سلامت نیست، باعث شده است کدام ممکن است حامیان سلامت اجتناب کرده اند سوی افسران دولتی بافت بی شناخت کنند. یکراست کف دست به کار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کم اعتراضات تعیین کنید بگیرد کدام ممکن است قطعا ۹ درخواست شده است قلبی این اعضای خانواده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نظام مراقبتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ درخواست شده است هیچ دلسوزی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی ما.

لذا حق دارید جناب برتر را برتر ترین مقام انتظامی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ امید مدافعان سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قانونی آنان بدانید:

۱. کمیته ای مرکب اجتناب کرده اند محل کار معظم له، نظام پرستاری، گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت. مراقب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع آنها این سیستم ریزی کنید.

۲. مسائلی مشابه کمک های بلاعوض، تنظیم وضعیت نیروهای شرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادی، تمدید قالب، ۸۹ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هر انرژی در زمان کرونا. کار در رختخواب با بیرون تنظیم ساعت (همراه خود دستورالعمل ارائه شده توسط شبیه به کمیته)

قوانین تعرفه شرکت ها پرستاری نیز تصور به اجتناب کرده اند روز پرستار امسال اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند این به تأخیر نیفتد.

این سه اشکال بسیار قدرتمند مشکلات در بین حامیان سلامت عزیزی است کدام ممکن است طبق انتخاب اول شخصی در کار پزشکی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعمیر این سه اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال مهم، مدعیان سلامت به حداقل های مشخص شده شخصی کف دست خواهند کشف شد.

در واقع اعطای امتیازات ایثارگرانه به جانباختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های جان باختگان نظام بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است در اکثر ملت ها به طور قابل توجهی در ابعادی مشابه (حقوق اضافی کرونا)، اعطای زحمات مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطا اجتناب کرده اند سفر در ملت ما این سیستم های تحت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کدام ممکن است وضعیت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی مدافعان سلامت را باز می گرداند تحت هیچ شرایطی مورد ملاحظه قرار نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اولویت شدید موجود است کدام ممکن است «عوارضی مشابه سندرم پس اجتناب کرده اند حادثه» موجود است.

همراه خود حامیان سلامت در بخش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکزی کدام ممکن است برای شخصی، محل کارشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله اشکال‌ساز هستند، تصمیم بگیرید.

در طولانی مدت گروه نظام مراقبتی ملت کدام ممکن است بر ایده قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برگزیده شده بالغ بر ۲۵۰ هزار مراقب گران قیمت می باشد. وی ضمن اعتقاد مناسب به راهکارهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به چارچوب های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی برای تعمیر مشکلات اصولاً، اولویت شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق شخصی را نسبت به اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات برخی اجتناب کرده اند مسئولان در ارگان های عظیم دولتی ابراز می دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن رعایت همه اشیا، پرستاران نهایی را همراهی می تدریجی. مطالبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها خدمت این اعضای خانواده؛ تقاضا اجتناب کرده اند معظم له؛ اجازه ندهید چنین مدیرانی کدام ممکن است عمدتاً خارج اجتناب کرده اند نظام سلامت هستند با این حال در آنجا مؤثر هستند، چهره از ما مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در بخش سلامت را خدشه دار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت نظام سلامت را همراه خود هم ارزیابی کنند. وضعیت کارگران؛ کار کردن خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر علائم؛ خداوند نخواسته حکومت صالح معظم له اجتناب کرده اند تذکر سرمایه انسانی در سلامت اجتناب کرده اند مقامات های قبلی کمتر باشد. اجتناب کرده اند خداوند متعال بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت روزافزون خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دلسوزان نظام را مسئلت داریم.

دکتر محمد میرزابیگی

رئیس گروه مراقبت

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.