درگاه های مشهد در آستانه نوروز ۱۴۰۱
در آستانه سال نو و تحریک کردن سفر مناسب، ورود مسافران نوروزی به مشهد تحریک کردن شده است. در حالی کدام ممکن است تنها منصفانه روز به عرضه سال که هنوز است، درگاه جنوبی مشهد (باغچه-مشهد) در یک روز واحد روز همراه خود انبوهی اجتناب کرده اند خودروهای درگاه و خروجی مواجه است. پیش اجتناب کرده اند این معاون استاندار خراسان رضوی اجتناب کرده اند تشرف بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون زائر به مشهد مقدس در نوروز ۱۴۰۱ خبر داده بود.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.