دانشجویان افغانستانی مقیم مشهد جنایت حرم امام رضا (ع) را محکوم کردند
جمعی اجتناب کرده اند علمای افغانستانی مقیم مشهد همراه خود صدور ادعا ای هتک حرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت حرم امام رضا (ع) را محکوم کردند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.