خوزستان گرمتر تبدیل می شود


محمد سبزه زاری دلیل داد: تحقیق نقشه های هواشناسی در لحظه {به دلیل} ناپایداری ضعیف در ساعات ابری، وزش باد، غبار خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بارش های ایزوله در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در ارتفاعات خوزستان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادعا کرد: اجتناب کرده اند اواخر وقت همراه خود اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن این ناپایداری ها جو استان به همان اندازه تعدادی از روز بلند مدت ایمن {خواهد بود}.

سبزه زاری ذکر شد: علاوه بر این پیش سوراخ بینی تبدیل می شود به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت دمای هوا حدود ۶ به همان اندازه ۸ سطح افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا نسبت به روزهای فعلی گرمتر شود.

وی ذکر شد: دیشب شوش همراه خود دمای ۳۳.۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایذه همراه خود دمای ۷ سطح سانتیگراد به همین ترتیب خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین عوامل خوزستان گزارش شدند. علاوه بر این در همین مدت بیشینه دمای هوای اهواز به ۳۲.۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دما به ۱۴ سطح سانتیگراد رسیده است.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.