خواه یا نه نرخ اضافه بار بیمه وظیفه در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری شده است؟
طبق قوانین معمولاً در روزهای پایانی سال، میزان دیه سال بعد توسط قوه قضائیه تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن شورای برتر بیمه در تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه شخصی، میزان دیه سال بعد را تصمیم گیری می تنبل. سال بیمه وظیفه، با این حال ظرف عالی روز. در طولانی مدت سال ۱۴۰۰ این تکنیک ادامه دارد پایان دادن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان دیه خاص نیست.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.