خطر #کرونا همراه خود خوردن بیش از حد شیرینی جات در نوروز


مدیرکل محل کار افزایش خورده شدن گروه وزارت بهداشت:
خوردن بیش از حد شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده شیرین در نوروز باعث تضعیف سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خطر #کرونا تبدیل می شود.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.