خطرناک کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بفروش!


سایر بازده های سرمایه حتی همراه خود نرخ های بانکی افسون بیشتری نسبت به قوز کردن سرمایه دسترس در بازار مسکن پیدا کرده است. این در شرایطی است کدام ممکن است موسسه مالی ها اجتناب کرده اند نرخ درآمد مصوب تبعیت می کنند. چرا کدام ممکن است برخی مشاوران پیش بینی نرخ درآمد بانکی بالای ۲۲ سهم را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به احتمال کسری بودجه ملت ردیابی می کنند.

بازار مسکن حدود سال ۱۴۰۰ تثبیت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً به همان اندازه ۲ هر دو سه سال بلند مدت نیز به ترتیب باقی خواهد ماند. همراه خود تورم بالای ۴۰ سهم، محافظت خوب ملک به معنای ۴۰ سهم استهلاک سالانه است. به همین دلیل، اجتناب کرده اند منظر سرمایه گذار، زمان خروج اجتناب کرده اند بازار مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود مجدد به آن است در تحریک کردن فاصله جهش های بالقوه قیمت در بلند مدت فرا رسیده است.

اجتناب کرده اند نیمه دوم سال قبلی قیمت های درخواستی کاندومینیوم ها کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دارد کالا نسبت به سال در گذشته حدود ۳۰ سهم مرتفع است. بازرسی ها نماد می دهد کدام ممکن است معمول قیمت درخواستی آپارتمان در تهران اجتناب کرده اند متری ۵۷ میلیون تومان در اواخر سال ۱۳۹۹ به متری ۵۱ میلیون تومان در اواخر سال ۱۴۰۰ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند حباب بازار به همان اندازه حد زیادی تخلیه شد. قیمت های آخرین نیز به متری ۳۳ میلیون تومان می رسد. به همین دلیل می توان ذکر شد همچنان متری ۱۸ میلیون تومان حباب دسترس در بازار موجود است.

اگرچه بازار مسکن پایتخت در قوز کردن رفتن می برد، با این حال واحدهای کودک نوپا کالا بهتری نسبت به واحدهای غول پیکر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه مشاوران املاک، آپارتمان های کودک نوپا کدام ممکن است اصولاً دسترس در بازار هستند، اجتناب کرده اند خوب ماه پیش به کالا می رسند. مشتریان واحدهای کودک نوپا معمولاً مشتریان دقیق هستند کدام ممکن است مورد استفاده قرار گیرد شخصی مسکن خریداری می کنند. نوسانات فاصله ای قیمت برای این گروه صرف نظر از. از هر بار کدام ممکن است بتوانند مسکن داشته باشند وارد خواهند شد.

فرار کن و بخر و بفروش!

غول تورم در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن مهار شده است

آمارها نماد می دهد کدام ممکن است تورم دسترس در بازار مسکن سرمایه اجتناب کرده اند فروردین ماه سال قبلی پس اجتناب کرده اند خوب فاصله فشار قیمتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آذر ۱۳۹۶ به همان اندازه اسفند ۱۳۹۵ تعیین کنید گرفت، تحمل مدیریت درآمده است. ارزیابی منحنی های انبساط قیمت در سال های ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ نیز نماد می دهد کدام ممکن است تورم سالانه {به سمت} صفر خم شدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه مشاوران در صورت وارد نشدن شوک به این بازار، وفاداری قیمت در سال ۱۴۰۱ فوق العاده محتمل است.

تورم دسترس در بازار املاک تهران در بهمن ماه به ۱۴۰۰ رسید کدام ممکن است کمترین میزان اجتناب کرده اند ژانویه ۲۰۱۷ است. در آذرماه ۱۳۹۶ تحمل تأثیر اجزا سیاسی، انبساط نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد، توسعه افزایش نسبی پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط قیمت مسکن تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دی ماه ۱۳۹۶ تورم سالانه بازار املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات شهر تهران به آن است رسید. ۱۶.۷ سهم. این انبساط پس اجتناب کرده اند آن صورت خواهد گرفت کدام ممکن است میزان افزایش قیمت ملک در ماه های قبلی معمولاً کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ سهم {بوده است}.

اجتناب کرده اند ژانویه ۲۰۱۷ توسعه صعودی قیمت ملک تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آبان ماه ۱۳۹۵ همراه خود انبساط سالانه ۱۱۸ درصدی به حق بیمه افزایش قیمت در ۳۴ ماه قبلی رسیدند. پس اجتناب کرده اند آن توسعه افزایش قیمت سالانه کاهش کشف شد به همان اندازه اینکه در فوریه ۱۴۰۰ به ۴/۱۶ سهم رسید. این کمترین نرخ انبساط قیمت اجتناب کرده اند ژانویه ۲۰۱۷ است.

ترکیبی بندی افزایش املاک اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت رئیس اتحادیه املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک آرزومند وفاداری بازار در سال ۱۴۰۱ است. مصطفی قلی خسروی در خصوص پیش سوراخ بینی بازار مسکن در سال جاری به ایسنا ذکر شد: آنچه بدون ملاحظه است اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ بازار مسکن فاصله ای را پایین بالا گذاشته است. فشار قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد فاصله وفاداری شده است با این حال متغیرهایی قابل مقایسه با مذاکرات سیاسی، تحولات کلان مالی، بازارهای موازی، تورم کلی، نقدینگی، تورم درگاه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری مسکن بر این بازار تأثیر می‌گذارند. بر این ایده نمی توان به زیبایی این بازار را پیش سوراخ بینی کرد.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به کمبود مقامات در گذشته در بالای همه چیز نابسامانی های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر قیمت پول خارجی در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۹، بازار مسکن همراه خود افزایش قیمت مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران املاک ۹ تنها نقشی در افزایش قیمت نداشتند اما علاوه بر این متضرر شدند. اجتناب کرده اند نرخ های نامنظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز کردن.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ذکر شد: اگر بخواهیم وضعیت مولفه های تاثیرگذار بر بازار مسکن را بازرسی کنیم باید بگوییم انبساط نقدینگی به همان اندازه ۳۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بیش اجتناب کرده اند حد رسیده است. ۴۰ سهم باقی مانده اجتناب کرده اند مقامات در گذشته، میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ورزش ساختمانی اجتناب کرده اند جمله اجزا عقب کشیدن بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ است.

خسروی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود موضوعاتی قابل مقایسه با اتمام فاصله افزایش املاک، مدیریت نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات امیدوارکننده اجتناب کرده اند مذاکرات هسته ای مواجه هستیم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان اجزا سازنده تلقی تبدیل می شود.

به آگاه خسروی، مقامات رئیسی در بالای همه چیز تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز جدیت نماد داده است. اگر قالب نهضت سراسری مسکن برای مونتاژ سالانه خوب میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا تاثیر خوبی دسترس در بازار ممکن است داشته باشد. برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی داریم تورم در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز افزایش یابد، با این حال قابلیت افزایش قیمت دسترس در بازار مسکن {وجود ندارد}.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.