جو در آسمان خوزستان ثابت است


مدیرکل هواشناسی خوزستان ذکر شد: هوای این استان به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت نسبتاً ثابت است.

محمد سبزه زاری گفت: به همان اندازه فردا احتمال یخ زدگی پایین در مناطق سردسیر خوزستان موجود است.

وی ذکر شد: به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت شاهد غالب پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار صبحگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد به عادی خواهیم بود.

سبزه زاری تصریح کرد: به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت افزایش محسوس دما در اکثر عوامل استان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. شمال خلیج فارس به همان اندازه صبح فردا مواج {خواهد بود}.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: دیشب آبادان همراه خود دمای ۱۹.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایذه همراه خود دمای عقب کشیدن ۰.۹ سطح سانتی گراد خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین سطح استان گزارش شدند.

سبزه زاری ذکر شد: در ۲۴ ساعت قبلی بیشینه دمای هوای اهواز به ۱۸.۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دما به هشت.۴ سطح سانتی گراد رسید.

این مکان منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.