جریمه به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز روزانه ۷۰۰ هزار تومان – اقتصاد برتر


تهران – سر اقتصاد – ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبر ، محسن ابراهیمی به نقل اجتناب کرده اند وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی اجتناب کرده اند تصمیم گیری میزان جریمه به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: بر ایده بند ج ماده ۱۱ قوانین ترتیب بخشی. کارفرمایی کدام ممکن است کارمندان خارجی بوتلگ را به کار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به ورزش هایی غیر اجتناب کرده اند آنچه در پروانه کار خاص شده است بپردازد به ازای {هر روز} اشتغال به ۵ برابر حداقل دستمزد جریمه احتمالاً خواهد بود.

وی تاکید کرد: بر ایده مصوبه شورای برتر کار کدام ممکن است حداقل دستمزد روزانه منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ ریال در سال جاری تصمیم گیری شده است، میزان جریمه {هر روز} اشتغال بوتلگ اتباع خارجی ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی برابر . به شش میلیون یعنی ۹۶۶۲۵۰ ریال.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف ۲ برابر تبدیل می شود. علاوه بر این در صورت امتناع اجتناب کرده اند تیز کردن این جریمه، کارفرما طبق ماده ۱۸۱ قوانین کار به سالن دادگاه راه اندازی شد تبدیل می شود.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.