توقیف ۷۸ هواپیمای روسی – اقتصاد برتر


وزارت بار روسیه می گوید ۷۸ هواپیمای این ملت {به دلیل} {محدودیت ها} در خارج اجتناب کرده اند ملت توقیف شدند.

تهران – سر اقتصاد – ۲ فروردین ۱۴۰۱

پس اجتناب کرده اند عملیات نیروی دریایی روسیه در اوکراین، کشورهای غربی حریم اثیری شخصی را به روی هواپیماهای شخصی بستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم هایی را اعمال کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردند کدام ممکن است هواپیماهای سویه ها اثیری روسیه را مصادره خواهند کرد.

وزارت بار روسیه ذکر شد کدام ممکن است مسکو اجتناب کرده اند “تخصص ایران” برای استفاده از اجتناب کرده اند ناوگان اثیری شخصی استفاده کرده است. چون تهران قبلا ({به دلیل} تحریم ها) وضعیت مشابهی داشت.

توقیف ۷۸ هواپیمای روسی در حالی کدام ممکن است افسران راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی می گویند سویه ها اثیری روسیه در مجموع ۸۰۰ هواپیما در اختیار دارند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.