تورم در اسفند ماه به یک زن و شوهر نسبت رسید؟
بر ایده گزارش وسط آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها در ملت در اسفند ماه سال جاری به ۲.۸ نسبت رسید کدام ممکن است نسبت به همین آمار در ماه در گذشته ۱.۸ واحد نسبت کاهش آرم می‌دهد.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.